com trobar la màxima tensió de tall en l’eix escalonat


Resposta 1:

Quan es carregarà un cos, hi haurà deformació al cos i, a causa d’aquesta deformació, l’energia s’emmagatzemarà al cos i aquesta energia es denominarà energia de deformació.

definició bàsica de l’energia de deformació

L'energia de deformació es defineix bàsicament com l'energia interna emmagatzemada al cos quan el cos serà sotmès amb una càrrega dins del seu límit elàstic.

Hem d'estar assegurats que la càrrega aplicada sobre el cos ha d'estar dins del seu límit elàstic, és a dir, després de retirar-la; el cos ha d’assegurar les seves dimensions originals.

Energia de deformació emmagatzemada en un cos a causa de la torsió

considereu un eix circular sòlid

Tenim la següent informació

L = Longitud de l’eix circular sòlid

D = Diàmetre de l’eix circular sòlid

R = Radi de l’eix circular sòlid

τ = Esforç tallant que actua a la superfície exterior de l'eix, és a dir, al radi R

q = Esforç cortant que actua a una distància r del centre de l'eix

C = Mòdul de rigidesa

U = Energia de deformació emmagatzemada a l’eix a causa de la torsió

considerem un anell elemental de gruix dr en un radi r o a una distància r del centre de l'eix.

Àrea de l'anell elemental = 2P xrx dr

Volum de l'anell elemental = 2P xrx dr x L

penseu i escriviu l'equació de l'esforç de tall (q) a una distància r del centre de l'eix i tindrem l'equació següent

q / r = τ / R

q = (r / R) x τ

recordem la nostra publicació basada en l'energia de deformació emmagatzemada en un cos a causa de l'esforç tallant i tindrem la següent equació

Energia de deformació emmagatzemada a l'anell elemental = (1 / 2C) x (Esforç de tall) 2 x Volum

Ur = (1 / 2C) x r2 / R2 x τ2 x 2П xrx dr x L

Ur = (1 / 2C) x r2 / R2 x τ2 x 2П xrx dr x L

L’energia total de deformació tallant emmagatzemada a l’eix es determinarà integrant l’equació anterior de 0 a R.

On J és el moment polar d'inèrcia i podem assegurar la informació detallada sobre el concepte de moment polar d'inèrcia visitant el lloc corresponent, és a dir, el moment polar d'inèrcia per a diverses seccions.

Moment polar d’inèrcia per a un eix circular sòlid

J = (П / 32) x D4

J = (П / 32) x 16 R4

J = (П / 2) x R4

utilitzeu el valor anterior del moment polar d’inèrcia en l’equació de l’energia de deformació emmagatzemada a l’eix a causa de la torsió i tindrem l’expressió següent de l’energia de deformació emmagatzemada a l’eix a causa de la torsió.

Podeu posar els vostres propis paràmetres


Resposta 2:

Per a un eix sòlid: suposem que un eix sòlid està sotmès a un parell que augmenta gradualment de zero a un valor T. Sigui q l’angle de gir resultant. Aleshores, les reserves d’energia a l’eix són iguals al treball realitzat en la torsió, és a dir,

D’aquesta manera es dóna l’energia de deformació total sobre tot l’eix, per al qual la tensió de tall varia de zero a l’eix a t a l’exterior.

Umax = 1/2 (t ^ 2 / G)

Però és energia en cas de cisalla directa. Tot i que en cas de torsió, la tensió de tall varia de zero a t a la superfície

(b) Per a un eix buit o radis ro i ri

També podeu obtenir ajuda a les principals

projectes mecànics

formar experts.